Obsługa gastronomiczna - Czerska Majówka 2019

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert w terminie do dn. 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz.12.00.  Oferty (na załączonym formularzu) należy składać w zaklejonych opisanych kopertach w sekretariacie Ośrodka Kultury w Czersku bądź listownie.