Odjazdowy bibliotekarz - rajd rowerowy

REGULAMIN
Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz
Organizator:
- Ośrodek Kultury w Czersku
- Biblioteka Publiczna w Czersku
Termin:
9 czerwca 2018 roku
Trasa: Czersk (parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Dworcowa 31), przejazd rowerzystów ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, następnie skierowanie się w prawo na ulicę Kościuszki, która przechodzi w  ulicę Chojnicką, potem następuje wjazd na ścieżkę rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 22 w kierunku Rytla, dojazd do Rytla, przejazd przez Rytel Wieś w kierunku miejscowości Wądoły do miejscowości Okręglik, dojazd do Giełdonu (miejsce docelowe)
Punkty kontaktowe:
- 09:00 Czersk – parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Dworcowa 31 (START),
- 11:00 Rytel
- 12:00 Giełdon (META)

- 15:00 wyjazd z miejscowości Giełdon
-     17:30 Czersk – parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Dworcowa 31 (META),
Cel rajdu:
 promowanie aktywnego wypoczynku w gronie osób o wspólnych pasjach,
 integrowanie pracowników i przyjaciół biblioteki miasta i gminy Czersk,
 promowanie aktywnego wypoczynku


Zasady uczestnictwa:
Udział w imprezie jest bezpłatny.
1. Przejazd nie ma formy wyścigu, jest to przejazd zorganizowanej kolumny rowerzystów, kierowanej przez wyznaczoną osobę.
2. Uczestnikiem może być każda osoba, która wyraża chęć wzięcia udziału                    w imprezie.
3. Osoby niepełnoletnie poniżej 17 roku życia, które chcą wziąć udział w rajdzie samodzielnie, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
4. Od osób poniżej 17 roku życia,  które chcą wziąć udział w rajdzie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pisemna zgoda na udział w rajdzie nie jest wymagana.
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
6. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.
7. Kolorem akcji jest pomarańczowy, dlatego zachęcamy do założenia na siebie czegoś pomarańczowego.
8. W czasie imprezy uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie i nie zaśmiecanie otoczenia.
9. Uczestnikom nie wolno wyprzedać przewodnika rajdu.
10. Organizator zapewnia tempo jazdy dostosowane do możliwości uczestników.
11. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników przejazdu.
12. Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się
z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez organizatorów przejazdu w zakresie koniecznym do obsługi przejazdu.
13. Uczestnicy na czas trwania imprezy powinni posiadać kamizelki odblaskowe, mające zapewnić im widoczność i bezpieczeństwo w czasie przejazdu oraz kaski ochronne.
14. Chętni do udziału w rajdzie zgłaszają swój udział w:
• Bibliotece Publicznej w Czersku, ul. Dworcowa 31 w godz. od 10:00 do 17:00,   tel. 52 3984310,  mail: bibliotekaczersk@o2.pl w terminie do 4 czerwca 2018 r.
15. Odprawa organizacyjna – Czersk, ul. Dworcowa 31 (parking przy bibliotece)
 9 czerwca 2018 roku o godz. 09:00.